Privatumo politika

Bendroji dalis

UAB „Teisėkūros žinios“ (toliau – Portalas arba mes), gerbia vartotojų privatumą ir įsipareigoja užtikrinti asmeninės informacijos saugumą ir teisių apsaugą Jums naudojantis mūsų Portalo paslaugomis. Mes pasižadame saugoti ir teisėtai tvarkyti ir saugoti Jūsų pateiktus registracijos arba prenumeratos duomenis.

Portale gali būti dedamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto tinklalapius. Tačiau jos nėra šios privatumo politikos objektas, todėl rekomenduojame pasidomėti privatumo politika interneto tinklalapiuose, kuriuos lankote.

Bendrosios sąvokos

Tinklalapis – teisėkūros portalas „Teisėkūros Žinios“, kurio interneto adresas – www.teisekuros-zinios.lt.

Portalas „Teisėkūros Žinios“ – UAB „Teisėkūros žinios“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304431218, registracijos adresas Kalvarijų g. 78A-17, Vilnius, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. paštas aptarnavimas@teisekuros-zinios.lt, tel. 8 682 49 003.

Vartotojas – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, prisiregistravęs prie portalo asmuo.

Naudotojas – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, neprisiregistravęs lankosi portale.

Paslaugos – Portale siūlomos su Lietuvos teisėkūra susijusios paslaugos, pvz., prenumeruoti du kartus per savaitę leidžiamą elektroninį leidinį „Teisėkūros žinios“, skaityti viešuosius informacinius skelbimus, susipažinti su Lietuvos valstybingumui paminėti istorine rašytinę-vizualinę medžiaga, naudotis mūsų tiekiamomis leidybos paslaugomis, skaityti naujausią teismų praktiką.

Vartotojo registracija, paskyra – registracijos forma ir nuoroda į vartotojo individualų puslapį, apsaugotą asmeniniu slaptažodžiu.

Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į kompiuterį arba kitą elektroninį prietaisą su interneto prieiga kai asmuo lankosi portale.

Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) asmeniniame kompiuteryje arba kitame elektroniniame prietaise su prieiga prie interneto;

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu arba juridiniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma.

Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

Privatumo politika – dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Portalu.

Įstatymas – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

Portalo administratorius – už Portalą administravimą atsakingas asmuo.

IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

Jūsų sutikimas

Sutikdami su šia Privatumo politika, sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti elektroninio leidinio prenumeratą. Jūs suteikiate mums teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

Bendrosios nuostatos

Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ir/ar Naudotojui naudojantis Portalu bei užsakant elektroninio leidinio prenumeratą.

Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Portalo Vartotojų ir/ar Naudotojų asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.

Tiek Vartotojai, tiek Naudotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie lankydamiesi Portale paspaudžia mygtuką „Sutinku“, registruojasi arba užsisako elektroninio leidinio prenumeratą. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai ir Naudotojai visuomet bus informuojami Portale ir pirmą kartą užsakydami prenumeratą.

Asmenys, norintys registruotis Portale, privalo pateikti savo juridinio arba fizinio asmens rekvizitus, elektroninį paštą ir sugalvotą slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Vartotojo paskyra. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo paskyrą. Ištrynus asmeninę paskyrą lieka tik buvusi paslaugų užsakymui reikalinga buhalterinė informacija.

Kokią informaciją mes renkame

UAB „Teisėkūros žinios“ vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir renkame duomenis apie savo klientus naudodamiesi Portalo registracijos forma ir siunčiantis elektroninius leidinius arba kitą vizualinę medžiagą.

Duomenys, kurie gali būti renkami paslaugų teikimo tikslais:

– elektroninio leidinio „Teisėkūros žinios“ prenumerata (vardas, pavardė, įmonės ir PVM kodai, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris);

– nemokamų elektroninių teisės leidinių pdf, epub, docx formatais atsisiuntimas;

– kliento elektroninio pašto adresas ir telefonas tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.

Jeigu Jūs lankotės Portale, mes automatiškai fiksuojame IP numerius ir tinklapio naudojimo informaciją – automatiškai generuojama vizitų statistika. Ši informacija padeda mums įvertinti ko vartotojai portale ieško, kokie yra tinklalapio vartojimo scenarijai, siekiant gerinti Portalo vartojimo savybes.

Asmeninės informacijos naudojimas

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

– tvarkydami užsakymus, registraciją, užklausas;

– teikdami užsakytas paslaugas – valdydami paslaugų prieigą, siųsdami naujo elektroninio leidinio numerio išleidimo naujienlaiškį;

– siųsdami informaciją apie prenumeratą, jos pratęsimą, teikiamas paslaugas.

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų trečiosioms šalims, išskyrus:

– jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui. Jūsų duomenų saugumo reikalavimas keliamas visiems su mumis dirbantiems paslaugų teikėjams;

– teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Tiesioginė rinkodara

Stengiamės mūsų klientus pirmuosius informuoti apie galinčią sudominti informaciją: prenumeratos pasiūlymus, naujienas ir paslaugas. Jūsų suteiktas el. pašto adresas ar telefono numerį tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti naudojamas. Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, galite rašyti elektroninį laišką adresu aptarnavimas@teisekuros-zinios.lt arba skambinti bendruoju telefonu 8 682 49 003 ir nurodyti, kad nepageidaujate gauti naujienlaiškių.

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydami nesutikimo motyvų, taip pat ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

Tyrimai

Retkarčiais mes galime atlikti tyrimus ir/ar apklausas. Pavyzdžiui, lankantis Portale, Jūs galite pamatyti langą, suteikiantį galimybę dalyvauti tyrime. Šie tyrimai yra savanoriški, ir Jūs galite atsisakyti juose dalyvauti.

Informacijos saugojimo terminai

Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Leidinių prenumeratos ir tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 3 metus, nebent Lietuvos Respublikos įstatymų būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, pateikęs tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokie Jūsų asmens duomenys surinkti ir kokiais tikslais jie tvarkomi, arba ar visi asmens duomenys yra teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus iš elektroniniu pašto adreso, kuris buvo mums pateiktas. Gavę tokį paklausimą, atsakysime, ar su Jumis susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateiksime prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

Jūs taip pat turite teisę:

– patys arba prašyti ištaisyti jūsų asmens duomenis, kai jie yra netikslūs ir/arba nepilni;

– prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tokiu atveju, asmens duomenų tvarkymo apribojimo laikotarpiu Jūs neturėsite galimybės pasinaudoti mūsų paslaugomis;

– pateikę mums prašymą raštu, elektroniniu paštu ar telefonu, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir reikalauti panaikinti paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;

– iš karto išreikšdami savo nesutikimą arba pateikti vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei nebenorite gauti mūsų naujienlaiškių, galite pakeisti savo paskyros nustatymus arba savarankiškai ištrinti paskyrą.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs turi pateikti mums raštu išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu aptarnavimas@teisekuros-zinios.lt iš mums anksčiau pateikto savo elektroninio pašto adreso. Gavę prašymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti.

Slapukų naudojimas

Mes naudojamės slapukų technologija (ang. cookies), siekdami padaryti Jūsų naudojimąsi tinklalapiu greitesnį ir patogesnį. Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią Portalas jums apsilankius išsaugo asmeniniame kompiuteryje arba kitame elektroniniame prietaise. Slapukai yra plačiai naudojami interneto tinklalapiuose, kad jie veiktų efektyviai ir galėtų teikti informaciją svetainių savininkams.

Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame:

nustatyti grįžtančius, registruotus vartotojus ir prenumeratorius siekiant atverti jiems užsakytą turinį ar paslaugas;

siekiant išvengti pakartotinės registracijos nuolatiniams svetainės lankytojams.

„Facebook“ bendrinimo mygtukas

Jūs galite atpažinti „Facebook Inc.“ 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornija 94025, JAV papildinius pagal „Facebook“ logotipą arba „Bendrinimo mygtuką“. Norėdami peržiūrėti „Facebook“ papildinių sąrašą spustelėkite nuorodą http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kai naudojate mūsų paslaugas, papildinys sukuria tiesioginį ryšį tarp interneto naršyklės ir „Facebook“ serverio. „Facebook“ informuojamas, kad naudojate mūsų internetines paslaugas savo IP adresu. Paspaudę „Facebook“ mygtuką „bendrinti“, kai esate prisijungę prie savo „Facebook“ paskyros, susiesite „Teisėkūros žinios“ turinį su „Facebook“ profiliu. „Facebook“ gali susieti mūsų internetinių paslaugų naudojimą su jūsų vartotojo paskyra.

Norime atkreipti dėmesį, kad „Teisėkūros žinios“ negauna jokios informacijos apie perduotų duomenų turinį ir jų naudojimą „Facebook“ aplinkoje. Dėl išsamesnės informacijos žiūrėkite „Facebook“ privatumo politiką, nuoroda https://www.facebook.com/policy.php. Jei nenorite leisti „Facebook“ susieti mūsų interneto paslaugų naudojimo su „Facebook“ vartotojo paskyra, atsijunkite nuo „Facebook“ vartotojo paskyros.

Saugumo politika

Visi surinkti duomenys yra laikomi Lietuvos Respublikos teritorijoje. Registruojantis iš kitos šalies, Jūsų duomenys bus perduoti į Lietuvos Respubliką.

UAB „Teisėkūros žinios“ yra įdiegusi programinę įrangą, kuri turėtų užtikrinti vartotojų duomenų saugumą nuo nesankcionuoto įsilaužimo ar panaudojimo, pakeitimo, neteisėto ar atsitiktinio sunaikinimo. Serverio nuomos ir jo priežiūros paslaugą vykdo UAB „Interneto vizija“ specialistai.

UAB „Teisėkūros žinios“ užtikrina, jog Vartotojo ir/ar Naudotojo pateikiami Asmens duomenys Portale būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Portalo slaptažodį ir prisijungimo vardą. Tiek Vartotojas, tiek Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti savo ir trečiųjų asmenų duomenų, jeigu tokie Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie pažeidimus informuoti UAB „Teisėkūros žinios“.