Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujausiame numeryje (Nr. 27, 2020-04-04)

I skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

2020-06898 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 03 31 Nr. XIII-2829

2020-06899 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45, 46, 96, 506, 526, 589 ir 608 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 03 31 Nr. XIII-2830

III skyrius
KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

2020-06603 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. XIII-508 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo“ pakeitimo 2020 03 31 Nr. XIII-2828

IV skyrius
RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETAI

2020-06885 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui atleisti Arūną Dulkį iš Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus pareigų 2020 04 02 Nr. 1K-239

2020-06886 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui skirti Mindaugą Macijauską Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriumi 2020 04 02 Nr. 1K-240

2020-06877 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl Baltijos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemos organizavimo 2020 04 02 Nr. 1K-241

2020-06906 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Teisėjų atrankos skelbimo ir organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2020 04 02 Nr. 1K-242

2020-06907 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos darbo tvarkos aprašo tvirtinimo 2020 04 02 Nr. 1K-243

V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2020-06662 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1494 „Dėl Lietuvos Respublikos karinio atstovo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 25 Nr. 312

2020-06687 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 25 Nr. 313

2020-06766 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 25 Nr. 307

2020-06729 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 2020 04 01 Nr. 314

2020-06837 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 01 Nr. 315

2020-06882 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, į kurias 2020 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupes, mokslo, meno sritis sąrašų patvirtinimo 2020 04 01 Nr. 316

2020-06883 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1355 „Dėl Šiaulių karinio aerodromo naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 01 Nr. 317

VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2020-06667 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl biudžetinės įstaigos augalų genų banko reorganizavimo ir valstybinės miškų tarnybos nuostatų patvirtinimo 2020 03 30 Nr. D1-171

2020-06668 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 31 Nr. D1-176

2020-06686 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. D1-581 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. D1-81 „Dėl medžioklės dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 2020 03 31 Nr. D1-177

2020-06763 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 03 31 Nr. D1-175

2020-06832 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui 05.1.1-APVA-R-007-01-0002, finansuojamam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“, ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. D1-209 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.1.1-APVA-R-007-01-0002, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 įgyvendinimo priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ pakeitimo 2020 03 31 Nr. D1-178

2020-06809 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-761 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 01 Nr. D1-182

2020-06817 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. D1-271 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal koncepciją „Klimato kaitos švelninimas ir technologijų diegimas besivystančiose šalyse, perduodant Lietuvos patirtį“ pakeitimo 2020 04 01 Nr. D1-184

2020-06824 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 01 Nr. D1-186

2020-06839 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 01 Nr. D1-183

2020-06847 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 4-169 „Dėl Rizikos kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas MTEPI, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 02 Nr. 4-193

2020-06669 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-170 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 31 Nr. 1-82

2020-06862 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatų ir struktūros patvirtinimo 2020 03 26 Nr. V-247

2020-06861 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl Krašto apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1321 „Dėl Informacinių technologijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 31 Nr. V-263

2020-06682 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl kompensacinio atlyginimo, surinkto už kūrinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimą asmeniniais tikslais analoginėje ir skaitmeninėje laikmenoje, dalies pervedimo Lietuvos kultūros tarybai 2020 03 31 Nr. IV-221

2020-06680 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl kompensacinio atlyginimo, surinkto už kūrinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimą asmeniniais tikslais analoginėje ar skaitmeninėje laikmenoje, dalies pervedimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijai 2020 03 31 Nr. IV-222

2020-06826 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. A1-198 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 01 Nr. A1-285

2020-06624 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. 04.5.1-TID-R-516-01-0008 „Dviračių tako T. Narbuto gatvėje nuo Pilaitės pr. iki Konstitucijos pr. statyba“ 2020 03 30 Nr. 3-167

2020-06625 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0020 „Aleksoto gatvių rekonstravimas (Kalvarijos g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petruičio g., J. Čapliko g., J. Pabrėžos g., Vilties g.)“ 2020 03 30 Nr. 3-168

2020-06626 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.2.1-TID-R-511-01-0033 „Vilniaus g. Vievio mieste rekonstrukcija ii etapas“ 2020 03 30 Nr. 3-169

2020-06757 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.2.1-TID-R-511-31-0009 „Eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas Klaipėdos rajone“ 2020 04 01 Nr. 3-170

2020-06758 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0026 "Naujai nutiestos gatvės dalis Kėdainių mieste“ 2020 04 01 Nr. 3-171

2020-06771 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3-24 „Dėl Saugaus sausakrūvių laivų pakrovimo ir iškrovimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 01 Nr. 3-172

2020-06791 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis įsigyjamų imuninių vaistinių preparatų užsakymo ir jų panaudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose skiepijimo procedūras, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 03 26 Nr. V-546

2020-06660 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 27 Nr. V-577

2020-06602 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 30 Nr. V-615

2020-06715 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, sveikatos tikrinimo ir medicininių reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 03 31 Nr. V-630

2020-06790 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinę priemonę Nr. J02-CPVA-V „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ 2020 03 31 Nr. V-626

2020-06820 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“ 2020 03 31 Nr. V-627

2020-06760 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-639/1V-487/I-154 „Dėl Prokurorų ir asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, sveikatos tikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 31 Nr. V-629/1V-301/I-90

2020-06828 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-40 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokų į sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai, atsiradusiai dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginti, mokėjimo, sąskaitos administravimo ir sąskaitos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 31 Nr. V-634

2020-06807 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, skyrimo ir išdavimo tvarkos karantino metu visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje 2020 03 31 Nr. V-640

2020-06822 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-1012 „Dėl Tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 31 Nr. V-641

2020-06821 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 31 Nr. V-642

2020-06789 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 31 Nr. V-643

2020-06808 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-359 "Dėl Panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų Dulaglutidum, Eksenatidum, Liksisenatidum ir Liraglutidum grupės ir ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai apskaičiuoti patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 31 Nr. V-644

2020-06788 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1170 „Dėl tarpusavyje keičiamų vaistinių preparatų Apixabanum, Dabigatranum ir Rivaroxabanum grupės bei ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai nustatyti patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 31 Nr. V-645

2020-06823 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Suaugusiųjų Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 01 Nr. V-655

2020-06829 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 01 Nr. V-656

2020-06903 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-87 „Dėl Apeliacinės komisijos skundams dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijų sprendimų nagrinėti sudarymo“ pakeitimo 2020 04 01 Nr. V-657

2020-06902 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 01 Nr. V-659

2020-06849 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 01 Nr. V-660/A1-282

2020-06873 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-390 „Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 01 Nr. V-675

2020-06846 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 01 Nr. V-676

2020-06851 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-506 „Dėl Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 01 Nr. V-677

2020-06723 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir socialinės-pilietinės veiklos 2019–2020 mokslo metais 2020 03 31 Nr. V-480

2020-06724 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-527 „Dėl Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 31 Nr. V-481

2020-06852 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-339 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, pakeitimo 2020 04 02 Nr. V-501

2020-06859 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 02 Nr. V-503

2020-06860 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo 2020 04 02 Nr. V-504

2020-06681 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 57 „Dėl Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 31 Nr. 1R-96

2020-06684 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl teisingumo ministro 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 1R-271 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 31 Nr. 1R-97

2020-06650 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ 2020 03 31 Nr. 1V-296

2020-06651 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo 2020 03 31 Nr. 1V-297

2020-06652 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo 2020 03 31 Nr. 1V-298

2020-06655 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo 2020 03 31 Nr. 1V-299

2020-06754 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 2020 04 01 Nr. 1V-302

2020-06756 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo 2020 04 01 Nr. 1V-303

2020-06825 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 01 Nr. 1V-305

2020-06827 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę 2020 04 01 Nr. 1V-306

2020-06879 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 02 Nr. 1V-308

2020-06880 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 2020 04 02 Nr. 1V-309

2020-06896 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 1V-224 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo“ pakeitimo 2020 04 02 Nr. 1V-313

2020-06897 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo 2020 04 02 Nr. 1V-314

2020-06901 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo 2020 04 02 Nr. 1V-315

2020-06664 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl paraiškų, pateiktų pagal Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisykles, vertinimo karantino metu 2020 03 31 Nr. 3D-245

2020-06665 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl ūkinių gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius gyvulius 2020 03 31 Nr. 3D-246

2020-06688 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 31 Nr. 3D-248

2020-06689 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-489 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 31 Nr. 3D-250

2020-06692 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-258 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 31 Nr. 3D-251

2020-06844 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-67 „Dėl mokymo pagal jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programą“ pakeitimo 2020 04 01 Nr. 3D-253

2020-06856 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 3D-85 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 02 Nr. 3D-254

2020-06845 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 3D-598 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 02 Nr. 3D-255

2020-06857 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 02 Nr. 3D-256

2020-06875 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 3D-45 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos srities "Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 02 Nr. 3D-257

2020-06663 Antrasis operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos įsakymas dėl Kompensacijos už teisinių paslaugų išlaidas asmeniui, kuris būdamas žvalgybos pareigūnu galimai padarė teisės pažeidimą dėl tarnybinės rizikos ribų viršijimo, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 02 07 Nr. V-10

2020-06762 Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų valdymo įgaliotinio paskyrimo 2020 03 31 Nr. 31T-15

2020-06881 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įsakymas dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-31 „Dėl didžiausio laisvės atėmimo vietų įstaigose leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus" pakeitimo 2020 04 02 Nr. V-90

2020-06787 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymas dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-20 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2020 metais“ pakeitimo 2020 04 01 Nr. V-48

2020-06786 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymas dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-18 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Vilniaus rajono, Trakų rajono, Kauno rajono, Klaipėdos rajono, Panevėžio rajono, Šiaulių rajono ir Alytaus rajono savivaldybėse paskirstymo 2020 metais" pakeitimo 2020 04 01 Nr. V-49

2020-06676 Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2013 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1B-489 „Dėl F tipo muitinės sandėlio steigimo“ pakeitimo 2020 03 30 Nr. 1B-236

2020-06774 Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 01 Nr. 1K-100

2020-06909 Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo administravimo karantino laikotarpiu 2020 04 02 Nr. 1K-103

2020-06710 Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V1-179 „Dėl Lietuvos Respublikos žvejybos laivų, žvejojančių jūrų vandenyse, variklių galios patikros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 31 Nr. V1-37

2020-06841 Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl individualių žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose pagal ūkio subjektams suteiktas perleidžiamąsias žvejybos tolimuosiuose žvejybos rajonuose teises patvirtinimo 2020 04 01 Nr. V1-40

2020-06816 Lietuvos mokslo tarybos įsakymas dėl Mokslo doktorantūros vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 03 31 Nr. V-192

2020-06854 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įsakymas dėl valstybės kontrolieriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-248 „Dėl Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinės peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 02 Nr. APDE-2

2020-06678 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl Oro uostų, oro vežėjų, subjektų ir oro navigacijos paslaugas teikiančių įmonių aviacijos saugumo, aviacijos saugumo mokymo ir aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 03 31 Nr. 2BE-112

2020-06848 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl Oro vežėjų, gabenančių krovinius arba paštą iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą, statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 04 02 Nr. 2BE-118

2020-06908 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl Reguliuojamo subjekto ir žinomo siuntėjo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 04 02 Nr. 2BE-119

2020-06675 Nacionalinė teismų administracijos įsakymas „Dėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 27 Nr. 6P-41-(2.1)

2020-06719 Studijų kokybės vertinimo centro įsakymas dėl vizitų į aukštasias mokyklas vykdymo nuotoliniu būdu 2020 03 30 Nr. V-38

2020-06878 Utenos apylinkės teismo įsakymas dėl Utenos apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. V-43 „Dėl Su teismo proceso bylomis susijusių elektroninių duomenų tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir saugojimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas Utenos apylinkės teisme tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 04 02 Nr. V-25

2020-06657 Valstybės tarnybos departamento įsakymas dėl kai kurių Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios 2020 03 27 Nr. 27V-28

2020-06718 Valstybės tarnybos departamento įsakymas dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 27V-154 "Dėl Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos posistemės "Savitarna" prisijungimo kortelių išdavimo taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios 2020 03 31 Nr. 27V-32

2020-06733 Valstybės tarnybos departamento įsakymas dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios (vidaus administravimo) veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo 2020 03 31 Nr. 27V-31

2020-06863 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas dėl Laikinų leidimų vykdyti maisto transportavimo veiklą karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu išdavimo 2020 04 01 Nr. B1-221

2020-06693 Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūros įsakymas dėl išimties suteikimo išduodant Tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimus 2020 03 31 Nr. 2-72

2020-06699 Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūros įsakymas dėl išimčių suteikimo pilotų, pilotų-instruktorių, egzaminuotojų licencijų, leidimų ir pažymėjimų turėtojams bei su pilotų mokymu susijusių laiko terminų pakeitimo ar prailginimo 2020 03 31 Nr. 2-73

2020-06725 Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūros įsakymas dėl vizualių meteorologinių sąlygų taikymo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Aviacijos valdybos sraigtasparnių skrydžiams 2020 03 31 Nr. 2-78

IX skyrius
KOLEGIALIŲ INSTITUCIJŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2020-06697 Lietuvos banko nutarimas dėl anticiklinio kapitalo rezervo taikymo 2020 03 31 Nr. 03-40

2020-06690 Lietuvos banko nutarimas dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 03-149 „Dėl Lietuvos banko perkamų Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių aukcionų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 31 Nr. 03-41

2020-06895 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo nesuėjus terminui ir šios savivaldybės tarybos nario mandato naujam savivaldybės tarybos nariui pripažinimo 2020 04 02 Nr. Sp-27

2020-06627 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Heat Lietuva“ buitinių vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo įkainių tvirtinimo 2020 03 30 Nr. O3E-243

2020-06696 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo 2020 03 31 Nr. O3E-258

2020-06700 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 31 Nr. O3E-259

2020-06713 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 03 31 Nr. O3E-261

2020-06714 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimo pratęsimo 2020 03 31 Nr. O3E-262

2020-06720 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo 2020 03 31 Nr. O3E-264

 

 

7 EUR / mėn. x = 84 EUR

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2020-04-04, Nr. 27

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-04-01, Nr. 26

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-03-14, Nr. 21

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-03-11, Nr. 20

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS

Teisėkūros žinios, 2020-03-07, Nr. 19

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Visi