Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujame numeryje (Nr. 38, 2021-05-12)

V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2021-10312 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 15-4, 15-5, 15-6 straipsnių ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16-2 ir 16-3 dalių nuostatų įgyvendinimo 2021 04 28 Nr. 313

2021-10233 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 2021 05 05 Nr. 307

2021-10296 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo metodikos ir ataskaitos formos patvirtinimo 2021 05 05 Nr. 308

2021-10297 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 4 „Dėl Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių, Europos Sąjungos įstaigų ir kitų atstovybių narių akreditavimo Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 05 Nr. 309

2021-10298 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 05 Nr. 310

2021-10299 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 629 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijos-ekonominės diplomatijos tarybos sudarymo“ pakeitimo 2021 05 05 Nr. 311

2021-10300 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvai pagražinti draugijos metų minėjimo 2021 metais plano patvirtinimo 2021 05 05 Nr. 312

2021-10313 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 133 „Dėl Priemonės „Turgavietės mokesčio kompensacija“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 05 Nr. 314

2021-10326 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1369 „Dėl Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 05 Nr. 315

2021-10327 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartis 2021 05 05 Nr. 316

2021-10330 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teisės į valstybinės žemės sklypus pasibaigimo 2021 05 05 Nr. 317

2021-10333 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo Nr. XIII-425 8, 9, 10 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo Nr. X-914 antrojo skirsnio, 4, 6, 8, 9, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 4-1 straipsniu ir priedo pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 40 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 12 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 28-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2021 05 05 Nr. 318

2021-10336 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 272 „Dėl Per penkerius metus neatkurtų privačių miškų atkūrimo miško savininkų lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 05 Nr. 319

2021-10337 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl kompetentingų institucijų, atsakingų už 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010 taikymą, paskyrimo“ pakeitimo 2021 05 05 Nr. 320

2021-10338 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 799 „Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 05 Nr. 321

2021-10355 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl 2020 metų struktūrinio postūmio užduoties įvykdymo ir struktūrinio valdžios sektoriaus balanso rodiklio ataskaitos ir informacijos apie išlaidų augimo ribojimo taisyklės laikymąsi 2020 metais pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2021 05 05 Nr. 322

VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2021-10335 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-640 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų atrankos komiteto sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 06 Nr. D1-274

2021-10226 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 07 Nr. D1-283

2021-10366 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. D1-542 „Dėl Bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 10 Nr. D1-285

2021-10346 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl Oficialiosios statistikos 2020 metų programos I dalies vykdymo ataskaitos patvirtinimo 2021 05 10 Nr. 1K-166

2021-10340 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1K-237 „Dėl Statistikos tarybos institucinės sudėties ir Statistikos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 10 Nr. 1K-167

2021-10348 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl krašto apsaugos ministro 2006 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Karinių orlaivių avarijų ir incidentų tyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 10 Nr. V-330

2021-10289 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. ĮV-98 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr.07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 07 Nr. IV-584

2021-10287 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-338 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 07 Nr. IV-585

2021-10096 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. A1-903 „Dėl Lygių galimybių tyrėjų tinklo sudarymo“ pakeitimo 2021 05 06 Nr. A1-357

2021-10237 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. A1-286 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 7 veiksmo „Integracijos per verslumo skatinimą stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.PMIF-2.1.7-K-01 patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 07 Nr. A1-362

2021-10301 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 10 Nr. A1-363

2021-10370 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. A1-71 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos nuostatų, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 10 Nr. A1-366

2021-10145 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0003 "Kėdainių miesto a. Kanapinsko, p. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių rekonstrukcija“ 2021 05 07 Nr. 3-264

2021-10220 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamųjų, ribojamųjų ir pavojingųjų zonų nustatymo“ pakeitimo 2021 05 07 Nr. 3-266

2021-10291 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 18 „Dėl Lietuvos Respublikos vietinės reikšmės ir perspektyvinių vidaus vandenų kelių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 10 Nr. 3-267

2021-10371 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 3-600 „Dėl Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 10 Nr. 3-268

2021-10231 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 07 Nr. V-1050

2021-10232 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl lėšų skyrimo iš pagrindinės Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo dalies 2021 metais 2021 05 07 Nr. V-1054

2021-10290 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-341 „Dėl bendradarbiavimo su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru tvarkos aprašo ir atstovų, atsakingų už bendradarbiavimą su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 07 Nr. V-1053

2021-10095 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 "Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo 2021 05 06 Nr. 1V-387

2021-10158 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 07 Nr. 1V-388

2021-10212 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-708 „Dėl Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 07 Nr. 1V-390

2021-10292 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3D-98 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 10 Nr. 3D-310

2021-10363 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-1106 „Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 10 Nr. 3D-313

2021-10356 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įsakymas dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-79 „Dėl Nuteistųjų pataisos programų ir pozityvaus užimtumo priemonių taikymo tvarkos aprašo“ pripažinimo netekusiu galios 2021 05 10 Nr. V-154

2021-10178 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 07 Nr. EV-105

2021-10180 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo 2021 05 07 Nr. EV-106

2021-10196 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. EV-92 „Dėl pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 07 Nr. EV-107

2021-10314 Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Lietuvos Respublikos muitinės korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programos patvirtinimo 2021 05 07 Nr. 1B-304

2021-10360 Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2021 metais 2021 05 10 Nr. V-201

2021-10339 Lietuvos administracinių ginčų komisijos įsakymas dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko 2021 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 1VE-5 „Dėl Susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų darymo ir apmokėjimo už jas Lietuvos administracinių ginčų komisijoje taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 07 Nr. 1VE-23

2021-10328 Lietuvos standartizacijos departamento įsakymas dėl Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 30 „Techniniai gaminių dokumentai“ atnaujintos veiklos srities nustatymo ir LST TK 14 „Projektavimo sistema“ likvidavimo 2021 05 07 Nr. VE-39

2021-10216 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 2BE-394 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimo išdavimo, galiojimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 07 Nr. 2BE-128

2021-10345 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2B-313 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 10 Nr. 2BE-129

2021-10353 Studijų kokybės vertinimo centro įsakymas dėl Kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo taisyklių bei jas patvirtinusio įsakymo pakeitimo 2021 05 10 Nr. V-29

2021-10315 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro įsakymas dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus 2021 balandžio 8 d. įsakymo Nr. 05-36 „Dėl Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos nuostatų ir Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 07 Nr. 05-45

2021-10190 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. B1-343 „Dėl didelio patogeniškumo paukščių gripo židinių Vilniaus miesto, Vilniaus, Molėtų, Trakų ir Širvintų rajonų bei Elektrėnų savivaldybėse“ pakeitimo 2021 05 06 Nr. B1-375

IX skyrius
KOLEGIALIŲ INSTITUCIJŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2021-10092 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Balterma ir Ko, UAB šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo 2021 05 06 Nr. O3E-532

2021-10093 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl AB „Prienų šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo 2021 05 06 Nr. O3E-533

2021-10094 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl UAB „Šilutės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo 2021 05 06 Nr. O3E-534

2021-10191 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 07 Nr. O3E-535

2021-10192 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 2021 05 07 Nr. O3E-536

2021-10193 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. O3-765 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo-išleidimo taškų kainodaros modelio metodinių gairių“ pripažinimo netekusiu galios 2021 05 07 Nr. O3E-537

2021-10344 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo pajamų viršutinės ribos 2022 metams koregavimo 2021 05 10 Nr. O3E-573

 

7 EUR / mėn. x = 84 EUR

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2021-05-12, Nr. 38

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2021-05-08, Nr. 37

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2021-05-05, Nr. 36

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2021-05-01, Nr. 35

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2021-04-28, Nr. 34

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Visi