Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujausiame numeryje (Nr. 75, 2020-09-19)

III skyrius
KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

2020-19303 Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucija dėl Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto 500-ųjų gimimo metinių 2020 09 15 Nr. XIII-3283

2020-19395 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Dalios Bajerčiūtės atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų 2020 09 17 Nr. XIII-3286

2020-19396 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Vinco Versecko atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų 2020 09 17 Nr. XIII-3287

2020-19397 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl pritarimo atleisti Aloyzą Kruopį iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo ir šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigų 2020 09 17 Nr. XIII-3288

IV skyrius
RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETAI

2020-19231 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka 2020 09 10 Nr. 1K-384

2020-19232 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo 2020 09 10 Nr. 1K-385

2020-19233 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo 2020 09 10 Nr. 1K-386

2020-19234 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo 2020 09 10 Nr. 1K-387

2020-19236 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo 2020 09 10 Nr. 1K-388

2020-19237 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo 2020 09 10 Nr. 1K-389

2020-19238 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka 2020 09 10 Nr. 1K-390

2020-19247 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2020 m. birželio 30 d. dekreto Nr. 1K-331 „Dėl Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 2, 7, 8, 19, 36, 49 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 9-1, 9-2 ir 9-3 straipsniais įstatymo projekto, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 112 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui“ pakeitimo 2020 09 15 Nr. 1K-395

2020-19256 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nario atleidimo 2020 09 15 Nr. 1K-396

2020-19377 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Nairobio sutartį dėl olimpinio simbolio apsaugos 2020 09 17 Nr. 1K-397

2020-19380 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl Valstybės apdovanojimų tarybos nario skyrimo 2020 09 17 Nr. 1K-398

V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2020-19293 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo 2020 09 09 Nr. 998

2020-19295 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, taip pat dėl dalinių studijų, kvalifikacinių laipsnių bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo patvirtinimo 2020 09 09 Nr. 999

2020-19340 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 3, 5 ir 11-1 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2020 09 16 Nr. 1000

2020-19341 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perėmimo valstybės nuosavybėn ir valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei turto bankui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo 2020 09 16 Nr. 1001

2020-19349 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo“ pakeitimo 2020 09 16 Nr. 1002

2020-19350 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn 2020 09 16 Nr. 1003

2020-19351 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn 2020 09 16 Nr. 1004

VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2020-19363 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. D1-276 „Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. D1-553

2020-19364 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. D1-554

2020-19379 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo Respublikinio Vaclovo Into Akmenų muziejaus projektui Nr. 05.4.1-APVA-V-017-01-0007 „Respublikinio Vaclovo Into Akmenų muziejaus infrastruktūros, skirtos visuomenės informavimui ir švietimui, sukūrimas ir atnaujinimas“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. D1-817 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 įgyvendinimo priemonę „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų tvarkymas“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. D1-556

2020-19408 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 4-663 „Dėl Mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo programų įtraukimo į mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą ir išbraukimo iš jo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 09 Nr. 4-767

2020-19235 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 15 Nr. 4-777

2020-19292 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 4-92 „Dėl darbo grupės – Skaitmeninės darbotvarkės tarybos sudarymo“ pakeitimo 2020 09 16 Nr. 4-783

2020-19343 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. 4-784

2020-19264 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 1-303 „Dėl Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 15 Nr. 1-296

2020-19309 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ 2020 09 16 Nr. 1-297

2020-19338 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. 1-299

2020-19339 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1-253 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. 1-300

2020-19230 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 10 Nr. 1K-298

2020-19345 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 09 16 Nr. 1K-303

2020-19245 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl krašto apsaugos ministro 2019 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-514 "Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų privažiuojamiesiems prie krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės keliams ir vietinės reikšmės keliams, kurie patenka į Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikiams būtinus maršrutus, tiesti, rekonstruoti, remontuoti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 14 Nr. V-731

2020-19239 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos darbo reglamento patvirtinimo 2020 09 15 Nr. IV-1161

2020-19240 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Profesionaliojo scenos meno vertinimo komisijos patvirtinimo 2020 09 15 Nr. IV-1163

2020-19246 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-524 „Dėl Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 15 Nr. IV-1164

2020-19353 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. A1-71 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos nuostatų, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. A1-844

2020-19301 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3-399(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 16 Nr. 3-537

2020-19302 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3-247 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-509 priemonės „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 16 Nr. 3-538

2020-19304 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 3-396(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-507 priemonės „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 16 Nr. 3-539

2020-19305 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-169 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-504 priemonės „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 16 Nr. 3-540

2020-19306 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3-365(1.5 E) „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-508 priemonės „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 16 Nr. 3-541

2020-19307 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 3-465(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 16 Nr. 3-542

2020-19310 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 16 Nr. 3-544

2020-19311 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 16 Nr. 3-545

2020-19315 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.1.1-TID-V-503-01-0004 „Antrojo kelio statyba ruože Livintai–Gaižiūnai“ 2020 09 16 Nr. 3-551

2020-19333 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 3-119-(E) „Dėl Pašto mokos ženklų leidybos komisijos sudarymo“ pakeitimo 2020 09 16 Nr. 3-552

2020-19346 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3-140(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. 3-554

2020-19347 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3-265(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. 3-556

2020-19348 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-562 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. 3-557

2020-19255 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ 2020 09 15 Nr. V-2042

2020-19290 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo 2020 09 15 Nr. V-2043

2020-19228 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl 2020 metų galutinio valstybės finansuojamų formaliojo profesinio mokymo vietų skaičiaus patvirtinimo 2020 09 15 Nr. V-1375

2020-19297 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. V- 1112 „Dėl bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2020 metų II pusmetį bus atliekamas visuminis išorinis vertinimas, atrankos kriterijų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2020 09 16 Nr. V-1377

2020-19298 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. V-1111 „Dėl Bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2020 metų II pusmetį bus atliekamas visuminis išorinis vertinimas, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2020 09 16 Nr. V-1378

2020-19398 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. V-1036 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. V-1387

2020-19399 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems neįgaliųjų sporto plėtrą skatinamiems sporto projektams, susijusiems su inventoriaus ir įrangos įsigijimu“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. V-1388

2020-19400 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-841 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. V-1389

2020-19403 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-595 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su kvalifikacijos tobulinimu“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. V-1390

2020-19405 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. V-1391

2020-19406 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-1095 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su inventoriaus ir įrangos įsigijimu“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. V-1392

2020-19407 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-1080 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. V-1393

2020-19250 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-192 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijos – Ekonominės diplomatijos tarybos darbo grupės sudarymo“ pakeitimo 2020 09 15 Nr. V-271

2020-19224 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 2020 09 15 Nr. 1V-937

2020-19226 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 15 Nr. 1V-938

2020-19372 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 15 Nr. 1V-940/V-272

2020-19291 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“, ir vidaus reikalų ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-45 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ pakeitimo 2020 09 16 Nr. 1V-942

2020-19332 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 "Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo 2020 09 16 Nr. 1V-943

2020-19334 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 1V-368 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 16 Nr. 1V-944

2020-19335 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-1060 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 16 Nr. 1V-945

2020-19336 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 2020 09 16 Nr. 1V-946

2020-19225 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. EV-90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ pakeitimo 2020 09 14 Nr. EV-246

2020-19229 Nacionalinė mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. BR1-251 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 11 Nr. BR1-402

2020-19344 Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl leidimo tiekti ir naudoti orlaivių degalų konservantą "Biobor JF“ išdavimo 2020 09 16 Nr. VKE-409

2020-19227 Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo 2020 09 14 Nr. V-60

2020-19257 Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Policijos areštinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo 2020 09 15 Nr. 5-V-783

2020-19371 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1-285 "Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos subjektų vykdomų paskelbus antrą (sustiprintą) arba trečią (visiškos parengties) sistemos parengties lygį priemonių sąrašo patvirtinimo” pakeitimo 2020 09 17 Nr. 1-421

2020-19376 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1-3 „Dėl Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. 1-423

2020-19319 Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl darbo rinkos stebėsenos vykdymo 2020 09 07 Nr. V-353

2020-19373 Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. V-368

2020-19374 Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Socialinių įmonių bei jose dirbančių asmenų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo 2020 09 17 Nr. V-369

2020-19404 Valstybinė augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. A1-325 "Dėl mėginių ėmimo laboratoriniams genetinės modifikacijos tyrimams metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. A1-455

2020-19262 Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1K-134 „Dėl Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 15 Nr. 1K-265

2020-19251 Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos medalio „Už nuopelnus" įsteigimo 2020 09 14 Nr. V-442

2020-19308 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl Lietuvos transporto saugos administracijos nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo elektroniniuose aukcionuose organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 09 16 Nr. 2BE-295

2020-19337 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 2B-174 „Dėl Sertifikatų, išduodamų ekologinius, techninius ir saugumo reikalavimus atitinkančioms krovininėms transporto priemonėms, numeracijos kodų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. 2BE-296

2020-19320 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento įsakymas dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. T1-90 „Dėl Tarpžinybinės psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 16 Nr. T1-76

2020-19355 Studijų kokybės vertinimo centro įsakymas dėl krypties studijų akreditavimo 2020 09 17 Nr. SV6-6

2020-19359 Valstybinė duomenų apsaugos inspekcijos įsakymas dėl Įmonei privalomų taisyklių patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 09 17 Nr. 1T-94 (1.12.E)

2020-19318 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios 2020 09 16 Nr. B1-666

IX skyrius
KOLEGIALIŲ INSTITUCIJŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2020-19390 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl vietos pripažinimo porinkiminiame Telšių rajono savivaldybės tarybos narių mandatų negavusių kandidatų sąraše 2020 09 15 Nr. Sp-182

2020-19391 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. Sp-89 „Dėl Lietuvos Respublikos rinkimų apylinkių ribų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 15 Nr. Sp-183

2020-19392 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. sausio 14 d. sprendimo Nr. Sp-1 „Dėl Anykščių rajono, Kalvarijos, Kelmės rajono, Molėtų rajono ir Širvintų rajono savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. Sp-190

2020-19394 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. Sp-98 „Dėl vietos pripažinimo porinkiminiame Kalvarijos savivaldybės tarybos narių mandatų negavusių kandidatų sąraše“ pripažinimo netekusiu galios 2020 09 17 Nr. Sp-191

2020-19393 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. Sp-89 „Dėl Lietuvos Respublikos rinkimų apylinkių ribų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 09 17 Nr. Sp-199

 

 

7 EUR / mėn. x = 84 EUR

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2020-09-19, Nr. 75

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS

Teisėkūros žinios, 2020-09-16, Nr. 74

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-09-12, Nr. 73

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-09-09, Nr. 72

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS

Teisėkūros žinios, 2020-09-05, Nr. 71

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Visi