Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujame numeryje (Nr. 60, 2021-07-28)

IV skyrius
RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETAI

2021-16488 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl apygardos teismo teisėjo atleidimo 2021 07 26 Nr. 1K-688

V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2021-16441 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio ir Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio įgyvendinimo“ pakeitimo 2021 07 14 Nr. 572

2021-16436 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 36 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2021 07 21 Nr. 571

2021-16442 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartis 2021 07 21 Nr. 573

2021-16444 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo 2021 07 21 Nr. 574

2021-16446 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl nekilnojamojo daikto perdavimo Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn 2021 07 21 Nr. 575

2021-16447 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 21 Nr. 576

2021-16448 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1152 „Dėl Švietimo valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 21 Nr. 577

VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2021-16483 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. D1-99 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ pakeitimo 2021 07 26 Nr. D1-427

2021-16482 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-263 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal klimato kaitos programos konkursinę priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“ pakeitimo 2021 07 26 Nr. D1-428

2021-16497 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. D1-846 „Dėl Daugiabučių namų modernizavimo Jessica II fondų fondo ir Rizikos pasidalijimo fondo priežiūros komiteto sudarymo“ pakeitimo 2021 07 26 Nr. D1-429

2021-16498 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. D1-336 „Dėl Daugiabučių namų modernizavimo fondo priežiūros komiteto sudarymo“ pakeitimo 2021 07 26 Nr. D1-431

2021-16484 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. D1-297 „Dėl akcinės bendrovės „Problematika“ paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“ pakeitimo 2021 07 26 Nr. D1-432

2021-16501 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 26 Nr. D1-433

2021-16490 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Studijų programų, susijusių su aukštos pridėtinės vertės sektoriais ir skirtų regionų investicinio patrauklumo didinimui, tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, preliminaraus tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal nustatytas studijų programas ir aukštąsias mokyklas sąrašo patvirtinimo 2021 07 26 Nr. 4-827

2021-16492 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 26 Nr. 4-830

2021-16474 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 26 Nr. 1-175

2021-16475 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 26 Nr. 1-176

2021-16464 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl Materialinių pašalpų skyrimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo ir Prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo Krašto apsaugos ministerijoje komisijos darbo reglamento patvirtinimo ir Prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo Krašto apsaugos ministerijoje komisijos sudarymo 2021 07 19 Nr. V-508

2021-16408 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 23 Nr. A1-537/V-1720

2021-16396 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl Jaunimo reikalų tarybos sudarymo tvarkos, nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 23 Nr. A1-538

2021-16398 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 23 Nr. A1-539

2021-16438 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio kompensavimo iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 07 26 Nr. A1-542

2021-16378 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Pašto mokos ženklų leidybos plano 2022 metams, Pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų 2023 metams sąrašo ir Pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų 2024 metams sąrašo patvirtinimo 2021 07 23 Nr. 3-372

2021-16502 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 07 26 Nr. 3-374

2021-16359 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. V-940 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų ūminio miokardo infarkto be ST segmento pakilimo (TLK-10-AM I 21.4) atveju, prieinamumo gerinimo ir šia liga sergančių pacientų srautų valdymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 22 Nr. V-1705

2021-16360 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-31 „Dėl valstybės medicinos rezervo administravimo“ pakeitimo 2021 07 22 Nr. V-1706

2021-16380 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 22 Nr. V-1707

2021-16361 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1242 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir Bendrųjų specializuotų vidaus ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 22 Nr. V-1708

2021-16362 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 22 Nr. V-1709

2021-16363 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 22 Nr. V-1711

2021-16409 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 23 Nr. V-1713

2021-16467 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2019 M. LAPKRIČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-1292 „DĖL PSICHOTERAPIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO “ PAKEITIMO 2021 07 26 Nr. V-1724

2021-16468 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 26 Nr. V-1725

2021-16469 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 26 Nr. V-1726

2021-16471 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 26 Nr. V-1729

2021-16472 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. V-1067 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 59:2016 „Gydytojas dermatovenerologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 26 Nr. V-1730

2021-16476 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 26 Nr. V-1731

2021-16381 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl konkurso sąlygų 2021 metų tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimui patvirtinimo 2021 07 23 Nr. V-1342

2021-16385 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. V-85 „Dėl Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams patvirtinimo ir projekto darbo grupės mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams veikloms įgyvendinti sudarymo“ pakeitimo 2021 07 23 Nr. V-1366

2021-16440 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 07 26 Nr. V-1370

2021-16470 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-674 „Dėl valstybės finansuojamų rezidentūros studijų vietų, į kurias 2021 metais priimami studentai, skaičiaus paskirstymo universitetams pagal specialybes“ pakeitimo 2021 07 26 Nr. V-1374

2021-16477 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl mokyklų, kurioms 2021 metais geltonieji autobusai skiriami įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0002, sąrašų patvirtinimo 2021 07 26 Nr. V-1377

2021-16478 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl mokyklų, kurioms 2021 metais geltonieji autobusai skiriami įgyvendinant mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais 2018–2020 metais programą, sąrašo patvirtinimo 2021 07 26 Nr. V-1378

2021-16481 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. V-160 „Dėl doktorantūros teisės suteikimo“ pakeitimo 2021 07 26 Nr. V-1379

2021-16485 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2021–2022 metais bus atliekamas veiklos teminis išorinis vertinimas, atrankos kriterijų patvirtinimo 2021 07 26 Nr. V-1383

2021-16387 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 23 Nr. V-288

2021-16388 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymas dėl Informacijos apie užsienio valstybėse esančių faktinių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų naudotojų skaičių iš šių paslaugų teikėjų gavimo, informacinių pranešimų paslaugų naudotojams siuntimo ir su šių pareigų vykdymu susijusių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 07 23 Nr. V-290

2021-16445 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 2021 07 26 Nr. 1V-624

2021-16411 Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos įsakymas dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo kontrolės vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 04 22 Nr. AD1-130

2021-16397 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Jaunimo informacijos tinklo „Eurodesk“ koordinavimo ir administravimo paslaugas Lietuvoje teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021-2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo 2021 07 23 Nr. 2V-131(1.4)

2021-16401 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įsakymas dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-88 „Dėl Laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 23 Nr. V-251

2021-16466 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Psichosocialinės rizikos vertinimo bei mobingo darbe prevencijos atitikties teisės aktų reikalavimams deklaravimo ir Teminės ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 07 26 Nr. EV-173

2021-16399 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Priemokų, materialinių pašalpų, vienkartinių piniginių išmokų mokėjimo, apmokėjimo už viršvalandinį darbą, darbą naktį ir darbą poilsio ir švenčių dienomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojams tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 07 23 Nr. 1-435

2021-16479 Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 26 Nr. VA-46

2021-16404 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl Procedūrų, reikalingų patvirtinti Europos Sąjungos tipą, ir gamybos procedūrų atitikties aprašo patvirtinimo 2021 07 23 Nr. 2BE-202

2021-16486 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl Prašymo leisti verstis krovinių vežimu krovininiais vidaus vandenų laivais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais, Prašymo įregistruoti vidaus vandenų uostą ir Prašymo įregistruoti vidaus vandenų komercinę prieplauką formų patvirtinimo 2021 07 26 Nr. 2BE-203

2021-16394 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcijos įsakymas dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.11-2021 „Elektros energijos tiekimas branduolinės energetikos objektui“ patvirtinimo 2021 07 23 Nr. 22.3-118

2021-16395 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcijos įsakymas dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 56 „Dėl „Branduolinės energetikos objektų avarinio elektros energijos tiekimo sistemų įrengimo ir eksploatacijos reikalavimų“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2021 07 23 Nr. 22.3-119

2021-16400 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcijos įsakymas dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 2021 07 23 Nr. 22.3-120

2021-16402 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. B1-384 „Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose patvirtinimo“ pakeitimo“ 2021 07 23 Nr. B1-594

2021-16480 VĮ Registrų centro įsakymas dėl Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo 2021 07 23 Nr. VE-434 (1.3 E)

2021-16379 Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūros įsakymas dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros 2020 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 2-65 „Dėl Lietuvos Respublikos oro vežėjų veiksmų stabdant Covid-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimą“ pakeitimo 2021 07 23 Nr. 2-96

IX skyrius
KOLEGIALIŲ INSTITUCIJŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2021-16494 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl Šilutės rajono ir Visagino savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo nesuėjus terminui ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo 2021 07 26 Nr. Sp-194

2021-16358 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Pritarimo priežasčių, sąlygojusių Latvijos ir Lietuvos elektros kainų zonų kainų skirtumo pokyčius, ataskaitai 2021 07 22 Nr. O3E-852

2021-16356 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo 2021 07 22 Nr. O3E-853

2021-16357 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl UAB „Šilalės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo 2021 07 22 Nr. O3E-854

2021-16382 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl naujų AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo / tiekimo nutraukimo, apribojimo ir atnaujinimo paslaugų įkainių nederinimo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. liepos 20 d. nutarimo Nr. O3E-230 "Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo, apribojimo, atnaujinimo ir elektros apskaitos prietaiso rodmenų nuskaitymo įkainių derinimo“ pakeitimo 2021 07 23 Nr. O3E-855

 

7 EUR / mėn. x = 84 EUR

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2021-07-28, Nr. 60

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2021-07-24, Nr. 59

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2021-07-21, Nr. 58

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS

Teisėkūros žinios, 2021-07-17, Nr. 57

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2021-07-14, Nr. 56

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Visi