Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujame numeryje (Nr. 18, 2021-03-03)

V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2021-03847 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Vyriausybės kultūros ir meno premijų skyrimo 2021 02 17 Nr. 119

2021-04073 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos nutraukimo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Vyriausybės susitarimą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos karalystės Vyriausybės susitarimo dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos nutraukimo 2021 02 17 Nr. 121

2021-03789 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas 2021 02 24 Nr. 117

2021-03790 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo Nr. XIII-2221 1, 2, 4, 6, 9, 10, 15, 17, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 62, 63, 64, 77, 94, 95, 103, 104, 110, 111, 114, 130 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 102-1, 102-2, 102-3, 111-1 straipsniais ir įstatymo priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 5, 6, 7, 8, 14, 21, 23, 25, 29, 30, 31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 3, 6, 7 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 208 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2021 02 24 Nr. 118

2021-04014 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 416 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5045 2021 02 24 Nr. 120

2021-04074 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl asmenų paskyrimo į Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro arbitrų sąrašą 2021 02 24 Nr. 122

2021-04117 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos 2021 02 24 Nr. 123

2021-04118 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5358 2021 02 24 Nr. 124

2021-04119 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl strateginių sporto šakų kriterijų 2019–2020 metams nustatymo“ pakeitimo 2021 02 24 Nr. 125

VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2021-03786 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti“ 2021 02 25 Nr. D1-110

2021-03713 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. D1-491 „Dėl Pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo ir pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo nagrinėjimo komisijos sudarymo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 02 25 Nr. D1-111

2021-03714 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo 2021 02 25 Nr. D1-112

2021-03777 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-839 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, skirtų projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-072 vykdytojui uždarajai akcinei bendrovei „Raseinių vandenys“, grąžinimo ir kai kurių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo 2021 02 25 Nr. D1-113

2021-03782 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“ 2021 02 25 Nr. D1-114

2021-03715 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-303 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 02 25 Nr. D1-115

2021-03913 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 02 26 Nr. D1-118

2021-03914 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 580 „Dėl Naudingųjų iškasenų išteklių (išskyrus angliavandenilius) ir žemės gelmių ertmių naudojimo konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 02 26 Nr. D1-123

2021-04017 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. D1-153 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Esamos įrangos modernizavimas pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį“ pakeitimo 2021 02 26 Nr. D1-120

2021-04120 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 03 01 Nr. D1-127

2021-04121 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 03 01 Nr. D1-128

2021-04114 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2003 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1K-060 „Dėl Tarpinstitucinio darbo organizavimo ir duomenų apie įmokas teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 03 01 Nr. 1K-63

2021-03828 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1200 „Dėl Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo 2021 02 26 Nr. V-147

2021-03775 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl kultūros ministro 2020-11-13 įsakymo Nr. ĮV-1368 „Dėl Kultūros kelių Lietuvoje lygmens nustatymo ir sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2021 02 25 Nr. IV-201

2021-03824 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-826 „Dėl kultūros ministro valdymo sričių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų ir veiklos planų vykdymo ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 02 26 Nr. IV-203

2021-03905 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 4-1171/A1-1301 „Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 02 26 Nr. 4-147/A1-172

2021-03830 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. A1-777 „Dėl politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 2021 02 26 Nr. A1-166

2021-03832 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Pprojektų finanrieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinio tikslo „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras“ 3 veiksmo „Prieglobsčio sistemos vertinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.2.3-K-01 patvirtinimo 2021 02 26 Nr. A1-171

2021-04012 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3-221 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo 2021 03 01 Nr. 3-121

2021-03785 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 02 26 Nr. V-398

2021-03915 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 02 26 Nr. V-401

2021-03916 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 02 26 Nr. V-402

2021-03917 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 02 26 Nr. V-403

2021-03922 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-3033 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 2021 02 26 Nr. V-411

2021-03923 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 02 26 Nr. V-412

2021-04084 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-2043 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo 2021 03 01 Nr. V-420

2021-03716 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl 2020–2021 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraščio patvirtinimo 2021 02 25 Nr. V-306

2021-03717 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl brandos egzaminų vykdymo trukmės 2020–2021 mokslo metais 2021 02 25 Nr. V-307

2021-03778 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems neįgaliųjų sporto plėtrą skatinamiems sporto projektams, susijusiems su inventoriaus ir įrangos įsigijimu“ pakeitimo 2021 02 26 Nr. V-315

2021-03831 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Užsienio Lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo ir sporto projektų vertinimo komisijos sudarymo 2021 02 26 Nr. V-322

2021-04020 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo 2021 03 01 Nr. V-337

2021-04021 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl komisijos sudarymo 2021 03 01 Nr. V-339

2021-03911 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 02 26 Nr. 1R-53

2021-03912 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 02 26 Nr. 1R-54

2021-04103 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2009 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-130 „Dėl Išvažiuojamųjų konsulinių misijų planavimo, koordinavimo, organizavimo, vykdymo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 03 01 Nr. V-59

2021-04107 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-263 „Dėl Konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 03 01 Nr. V-60

2021-03899 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-476 „Dėl Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 02 26 Nr. 1V-150

2021-03802 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 02 26 Nr. 3D-131

2021-03825 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 3D-104 „Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2020–2021 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo“ pakeitimo 2021 02 26 Nr. 3D-132

2021-04051 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 3D-799 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo 2021 03 01 Nr. 3D-134

2021-04106 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 3D-426 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 03 01 Nr. 3D-136

2021-04109 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3D-156 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. pastangos pagerinti valdymą ar apsaugą, ar saugą, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių statymas, įrengimas ar modernizavimas, su „NATURA 2000“ teritorijomis ir specialiomis saugomomis teritorijomis susijusių apsaugos ir valdymo planų rengimas, saugomų jūrų teritorijų, įskaitant „NATURA 2000“ teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėjimas, su aplinka susijęs informuotumas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas“ veiklos srities „Žuvų praėjimo takų įrengimas ir atkūrimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2021 03 01 Nr. 3D-139

2021-04110 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 03 01 Nr. 3D-141

2021-04022 Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 5V-57 „Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 02 26 Nr. 5V-21

2021-03904 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymas dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“ 2.2.1 papunktį, vietinės reikšmės keliams 2021 02 25 Nr. VE-22

2021-03908 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymas dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais 2021 02 25 Nr. VE-23

2021-03909 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymas dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Kauno rajono, Klaipėdos rajono, Panevėžio rajono, Šiaulių rajono ir Alytaus rajono savivaldybėse paskirstymo 2021 metais 2021 02 25 Nr. VE-26

2021-03910 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įsakymas dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėse pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių paskirstymo 2021 metais 2021 02 26 Nr. VE-29

2021-03826 Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo 2021 02 25 Nr. 1B-121

2021-03827 Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl žinyno kainų taikymo 2021 02 26 Nr. 1B-122

2021-04099 Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl Pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo 2021 03 01 Nr. VKE-157

2021-03833 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymas dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų kvėpavimo organų apsaugos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 02 26 Nr. 1-116

2021-03803 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo 2021 02 26 Nr. V-123

2021-03823 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių nuostatų patvirtinimo 2021 02 26 Nr. V-126

2021-03883 Lietuvos statistikos departamento įsakymas dėl Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo anketos IT (NŪ)-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo 2021 02 25 Nr. DI-70

2021-04013 Studijų kokybės vertinimo centro įsakymas dėl 2020 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-38 „Dėl vizitų į aukštąsias mokyklas vykdymo nuotoliniu būdu“ pakeitimo 2021 03 01 Nr. V-14

2021-03898 VĮ „Regitra“ įsakymas dėl Vairuotojų teorinių žinių patikrinimo klausimų sudarymo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Vairuotojų teorinių žinių patikrinimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 02 26 Nr. 1V-115

IX skyrius
KOLEGIALIŲ INSTITUCIJŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2021-04115 Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisijos nutarimas dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 2021 02 26 Nr. N-2

2021-03872 Teisėjų tarybos nutarimas dėl Teisėjų tarybos 2013 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 13P-144-(7.1.2) „Dėl Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021 02 26 Nr. 13P-26-(7.1.2)

2021-03794 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo 2021 02 26 Nr. O3E-273

2021-03795 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl UAB „Trakų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo 2021 02 26 Nr. O3E-274

2021-03796 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl UAB „Radviliškio vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo 2021 02 26 Nr. O3E-275

2021-03797 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl UAB „Palangos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo 2021 02 26 Nr. O3E-276

2021-03798 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-855 „Dėl Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimo pratęsimo 2021 02 26 Nr. O3E-277

2021-03800 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl Pajėgumų aukcionų nuostatų patvirtinimo 2021 02 26 Nr. O3E-278

 

7 EUR / mėn. x = 84 EUR

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2021-03-03, Nr. 18

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2021-02-27, Nr. 17

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS

Teisėkūros žinios, 2021-02-24, Nr. 16

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2021-02-20, Nr. 15

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2021-02-17, Nr. 14

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Visi