Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujausiame numeryje (Nr. 62, 2020-08-05)

V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2020-16702 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo 2020 07 29 Nr. 832

2020-16703 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3913 ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 49 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4439 2020 07 29 Nr. 833

2020-16704 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5, 48 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 77 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 60 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo Nr. I-599 47 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 40 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 19, 23, 36, 54, 61, 62 ir 66 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 10 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2020 07 29 Nr. 834

2020-16705 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 4 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-4351 ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.249 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4350 2020 07 29 Nr. 835

2020-16706 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 6 ir 7 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 17 straipsniu ir priedu įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2020 07 29 Nr. 836

2020-16678 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo 2020 07 29 Nr. 837

2020-16720 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir Bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 29 Nr. 838

2020-16722 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 „Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo“ pakeitimo 2020 07 29 Nr. 839

2020-16723 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 29 Nr. 840

2020-16805 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1310 „Dėl Jungtinės grėsmių prevencijos ir krizių valdymo grupės sudėties ir šios grupės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 29 Nr. 841

2020-16807 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1447 „Dėl programos Sąjungos finansinės paramos priemonėms, susijusioms su Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje 1 ir 2 blokų eksploatavimo nutraukimu, įgyvendinti“ pakeitimo 2020 07 29 Nr. 842

2020-16779 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo 2020 07 29 Nr. 843

2020-16837 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ir intelektinės nuosavybės atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje 2020 07 29 Nr. 844

2020-16838 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 29 Nr. 845

2020-16839 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 133 „Dėl Gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 29 Nr. 846

2020-16849 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl patalpų Marijampolėje, Kauno g. 117, perdavimo pagal panaudos sutartį Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 07 29 Nr. 847

2020-16850 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybės turto investavimo ir Vilniaus dailės akademijos savininko kapitalo didinimo 2020 07 29 Nr. 848

2020-16851 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo viešosios įstaigos "Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“ nuosavybėn 2020 07 29 Nr. 849

VI skyrius
KONSTITUCINIO TEISMO SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS, KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKO POTVARKIAI

2020-16756 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento pakeitimo ir papildymo 2020 07 31 Nr. 17B-1

VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2020-16842 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymo Nr.D1-403 „Dėl 2020 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 16 Nr. D1-429

2020-16808 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1-185 „Dėl Kietojo biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 03 Nr. 1-233

2020-16811 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas dėl Pritarimo elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai 2020 08 03 Nr. 1-234

2020-16801 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“ 12.0.1-CPVA-K-204 priemonės „Komunikacija apie ES investicijas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo 2020 07 30 Nr. 1K-261

2020-16802 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimo finansų ministerijoje tyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 07 30 Nr. 1K-262

2020-16729 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. ĮV-227 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 30 Nr. IV-1023

2020-16730 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Kėdainių senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano patvirtinimo 2020 07 31 Nr. IV-1026

2020-16854 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl kultūros įstaigų veiklos ir kultūros paslaugų teikimo rekomendacijų ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu patvirtinimo 2020 07 31 Nr. IV-1028

2020-16721 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2020 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo 2020 07 29 Nr. A1-690

2020-16760 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.2.1-TID-R-511-01-0034 "J. Sniadeckio gatvės ruožo rekonstrukcija Šalčininkų mieste“ 2020 07 31 Nr. 3-442

2020-16763 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 06.2.1-TID-V-509-01-0001 „Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas. I etapas“ 2020 07 31 Nr. 3-443

2020-16761 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 02.3.1-CPVA-V-525-25-0001 „Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra“ pakeitimo 2020 07 31 Nr. 3-449

2020-16813 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-347 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams taisyti (remontuoti)“ pakeitimo 2020 08 03 Nr. 3-451

2020-16812 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-346 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti“ pakeitimo 2020 08 03 Nr. 3-452

2020-16814 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 3-345 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo pėsčiųjų ir dviračių takams bei kitoms kelių saugumo priemonėms įrengti“ pakeitimo 2020 08 03 Nr. 3-453

2020-16815 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-333 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, jungiantiems lankytinas ir rekreacines vietoves bei kurortines teritorijas“ pakeitimo 2020 08 03 Nr. 3-454

2020-16817 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-331 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo kelių objektams, esantiems pasienio vietovėse“ pakeitimo 2020 08 03 Nr. 3-455

2020-16818 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-332 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti“ pakeitimo 2020 08 03 Nr. 3-456

2020-16680 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-877 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 30 Nr. V-1731

2020-16762 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Otorinolaringologijos chirurgijos stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo 2020 07 31 Nr. V-1732

2020-16765 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1478 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 31 Nr. V-1734

2020-16766 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinę priemonę Nr. J02-CPVA-V „Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse“ 2020 07 31 Nr. V-1738

2020-16767 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. V-653 „Dėl Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir Pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 31 Nr. V-1740

2020-16776 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinę priemonę Nr. J02-CPVA-V „Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse“ 2020 07 31 Nr. V-1745

2020-16777 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinę priemonę Nr. J02-CPVA-V „Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse“ 2020 07 31 Nr. V-1746

2020-16778 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 31 Nr. V-1747

2020-16683 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 31 Nr. V-1748

2020-16684 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 31 Nr. V-1754

2020-16685 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 31 Nr. V-1756

2020-16852 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 07 31 Nr. V-1733

2020-16809 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 31 Nr. V-1737

2020-16810 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. V-429 „Dėl Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 31 Nr. V-1749

2020-16853 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl lėšų skyrimo iš pagrindinės Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo dalies 2020 metais 2020 07 31 Nr. V-1758

2020-16728 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo 2020 07 31 Nr. V-1117

2020-16742 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. V-317 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 31 Nr. V-1118

2020-16755 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-603 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-709 priemonės „Studijų tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 31 Nr. V-1119

2020-16825 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų doktorantūros vietų, į kurias 2020 metais priimami doktorantai, skaičiaus paskirstymo pagal mokslo ir studijų institucijas ir mokslo ar meno kryptis 2020 08 03 Nr. V-1123

2020-16826 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 03 Nr. V-1124

2020-16827 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 "Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 03 Nr. V-1126

2020-16828 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir Mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 03 Nr. V-1128

2020-16829 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 03 Nr. V-1129

2020-16830 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 03 Nr. V-1130

2020-16831 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 03 Nr. V-1132

2020-16833 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-663 „Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 03 Nr. V-1133

2020-16834 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. V-950 „Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 03 Nr. V-1134

2020-16822 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl teisingumo ministro 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 1R-336 „Dėl Didžiausio leistino vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiaus teisingumo ministro valdymo srities statutinėse įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 03 Nr. 1R-239

2020-16823 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl teisingumo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 1R-76 „Dėl notarų ir antstolių darbo ekstremalios situacijos atveju“ pripažinimo netekusiu galios 2020 08 03 Nr. 1R-240

2020-16832 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 1R-295 „Dėl Antstolių (antstolių padėjėjų) drausmės bylų iškėlimo ir nagrinėjimo taisyklių ir antstolių garbės teismo veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 03 Nr. 1R-241

2020-16836 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 03 Nr. 1V-759

2020-16840 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-1060 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 03 Nr. 1V-760

2020-16841 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 2020 08 03 Nr. 1V-761

2020-16847 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“, ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 1V-139 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ pakeitimo 2020 08 03 Nr. 1V-762

2020-16676 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl De minimis pagalbos paukštienos ir kiaušinių sektoriaus ūkio subjektams, patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), teikimo taisyklių patvirtinimo 2020 07 30 Nr. 3D-571

2020-16681 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Paramos įmonėms, vykdančioms žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir patyrusioms nuostolių dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminės situacijos, teikimo taisyklių patvirtinimo 2020 07 31 Nr. 3D-573

2020-16750 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl didžiausio kompensuojamo rapsų ir javų grūdų, pagalbos gavėjų įsigytų (išaugintų) 2020 metais, kiekio patvirtinimo 2020 07 31 Nr. 3D-574

2020-16751 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 275 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos runkelių sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 31 Nr. 3D-575

2020-16752 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 2020 07 31 Nr. 3D-576

2020-16753 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Individualią žemės ūkio veiklą vykdančių asmenų sąrašo sudarymo 2020 07 31 Nr. 3D-577

2020-16754 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-685 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 31 Nr. 3D-578

2020-16844 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3D-414 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 03 Nr. 3D-579

2020-16845 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 3D-389 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros programų valdymo komiteto sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2020 08 03 Nr. 3D-580

2020-16784 Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos įsakymas dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 07 30 Nr. AD1-224

2020-16855 Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos įsakymas dėl Mokesčio už aplinkos teršimą ir mokesčio už valstybinius gamtos išteklius kontrolės vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 08 03 Nr. AD1-227

2020-16736 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2020 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo 2020 07 31 Nr. 2V-145 (1.4)

2020-16848 Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl žinynų taikymo 2020 07 31 Nr. 1B-609

2020-16726 Nacionalinė mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. BR1-251 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 27 Nr. BR1-285

2020-16782 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos įsakymas dėl Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos informacijos apie pažeidimus, gautos vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo 2020 07 30 Nr. 1V-132

2020-16846 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įsakymas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 2-302 "Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 2020 08 03 Nr. 2-141

2020-16679 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros maksimalių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo 2020 07 31 Nr. 2BE-243

2020-16800 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Nacionalinės laivų eismo stebėsenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo ir duomenų valdymo įgaliotinio skyrimo“ pakeitimo 2020 08 03 Nr. 2BE-248

2020-16824 Lietuvos transporto saugos administracijos įsakymas dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų laivo apsaugos planų tvirtinimo, laivo apsaugos sistemų tikrinimo ir tarptautinio laivo apsaugos liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020 08 03 Nr. 2BE-249

2020-16775 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos įsakymas dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. VE-43 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo valstybinėje archyvų sistemoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 07 31 Nr. VE-73

2020-16772 VĮ Registrų centro įsakymas dėl Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties specialiųjų sąlygų patvirtinimo 2020 07 31 Nr. NVE-2 (1.3 E)

2020-16724 VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūros įsakymas dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo 2020 07 31 Nr. 2020/8-247

 

 

7 EUR / mėn. x = 84 EUR

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2020-08-05, Nr. 62

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-08-01, Nr. 61

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-07-29, Nr. 60

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-07-25, Nr. 59

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-07-22, Nr. 58

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Visi