Teisėkūros žinios - Naujo numerio turinys

Naujausio numerio turinys

Teisėkūros žinios – du kartus per savaitę (trečiadieniais ir šeštadieniais) leidžiamas Lietuvos teisės aktų elektroninis leidinys pdf, epub ir docx formatais, kurį patogu saugoti ir lengvai bet kada skaityti mobiliajame telefone, nešiojamame arba asmeniniame kompiuteryje.

Leidinys „Teisėkūros žinios“ tęsia ilgametę oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ tradiciją – teisės aktų skelbimo pagal jų viršenybę (hierarchiją) struktūra (nuo Konstitucinio įstatymo, sutarties, nutarimo, nutarties iki įsakymo), kurią sudaro IX skyriai. Leidinyje prie kiekvieno dokumento yra pateikti pagrindiniai akto rekvizitai ir hipernuoroda į pirminį šaltinį, t. y. į Teisės aktų registre paskelbtą dokumentą.

Informaciniams skelbimams skelbti sukurtas X skyrius, kuriame skelbiama viešoji informacija apie aukcionus, žemę, būstą, kuro pirkimą ir kt.

Naujausiame numeryje (Nr. 86, 2020-10-28)

I skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

2020-22201 Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 5, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 36, 39-1 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 10 15 Nr. XIII-3332

2020-22202 Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo Nr. IX-957 37 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 10 15 Nr. XIII-3335

2020-22203 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 39, 67 ir 75 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 10 20 Nr. XIII-3336

2020-22205 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 15 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 10 20 Nr. XIII-3337

2020-22206 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20-1 straipsnio pakeitimo įstatymas įstatymas 2020 10 20 Nr. XIII-3338

V skyrius
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2020-22228 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Kėdainių rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių pavadinimų pakeitimo, gyvenamųjų vietovių nustatymo ir pavadinimų joms suteikimo, gyvenamųjų vietovių panaikinimo ir teritorijų ribų nustatymo 2020 10 14 Nr. 1149

2020-22218 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų ir jų naudojimo“ pakeitimo 2020 10 14 Nr. 1173

2020-22039 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybės perskolinamos paskolos investicijų projektams, bendrai finansuojamiems iš Europos Sąjungos fondų lėšų, finansuoti suteikimo 2020 10 21 Nr. 1165

2020-22042 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 6, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29-1, 30, 31, 31-1, 32, 41, 45 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2020 10 21 Nr. 1166

2020-22045 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5172(3), Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5181, Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 23 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3203 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIIP-5182 ir Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5184 2020 10 21 Nr. 1167

2020-22055 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12, 22, 22-2, 23, 23-3, 25, 27, 28, 29-3, 32, 33, 40 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 35-1 ir 35-2 straipsniais įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui 2020 10 21 Nr. 1168

2020-22057 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Pensijų anuitetų fondo tarybos sudėties patvirtinimo 2020 10 21 Nr. 1169

2020-22058 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 627 „Dėl įgaliojimų suteikimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įgyvendinti kai kurių biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. 1170

2020-22083 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Institucijų, atsakingų už prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo administravimą Lietuvoje, paskyrimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. 1171

2020-22085 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 243 „Dėl Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. 1172

2020-22219 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 458 „Dėl lėšų skyrimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. 1174

2020-22225 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. 1175

2020-22227 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo“ pakeitimo 2020 10 21 Nr. 1176

VIII skyrius
MINISTRŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ VADOVŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2020-22053 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo Neringos savivaldybės administracijos projektui Nr. 05.5.1-APVA-R-019-31-0002 „Neringos savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio gerinimas“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-638 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ pakeitimo 2020 10 23 Nr. D1-648

2020-22226 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo Pasvalio rajono savivaldybės administracijos projektui Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51-0005 „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Joniškėlio dvaro parke“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. D1-327 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ pakeitimo 2020 10 26 Nr. D1-649

2020-22176 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 4-491 „Dėl Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 26 Nr. 4-921

2020-22177 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 4-672 „Dėl Studijų programų, susijusių su aukštos pridėtinės vertės sektoriais ir skirtų regionų investicinio patrauklumo didinimui, tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, preliminaraus tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal nustatytas studijų programas ir aukštąsias mokyklas sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 26 Nr. 4-925

2020-22178 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4-564 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo" pakeitimo 2020 10 26 Nr. 4-935

2020-22179 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID-19 MTEP“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 2020 10 26 Nr. 4-938

2020-22180 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 2020 10 26 Nr. 4-939

2020-22105 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1K-397 „Dėl Oficialiosios statistikos 2020 metų programos i dalies patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 23 Nr. 1K-344

2020-22174 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-516/V-688 „Dėl Karių ir krašto apsaugos sistemos darbuotojų, vykdančių žmonių paieškos ir gelbėjimo darbus, fiziologinių mitybos normų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. V-846/V-2337

2020-22204 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl krašto apsaugos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. V-1024 „Dėl Reikalavimų atlyginti žalą, teikiamų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių dėl karinių pajėgų statuso pagrindu, nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 23 Nr. V-850

2020-22132 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-3 „Dėl Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato tarybos ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 19 Nr. IV-1280

2020-22170 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-488 „Dėl Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 26 Nr. IV-1300

2020-22183 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 26 Nr. IV-1304

2020-22104 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 23 Nr. A1-1034

2020-22200 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 3-209 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2020 metais“ pakeitimo 2020 10 26 Nr. 3-642

2020-22221 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl Konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 26 Nr. 3-644

2020-22194 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. V-1237 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 19 Nr. V-2299

2020-21997 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 23 Nr. V-2348

2020-22096 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 23 Nr. V-2350

2020-22097 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 23 Nr. V-2351

2020-22100 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-996 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnybų veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 23 Nr. V-2352

2020-22113 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 23 Nr. V-2354

2020-22035 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-1462 „Dėl paramos teikimo Baltarusijos Respublikos piliečių studijoms“ pakeitimo 2020 10 23 Nr. V-1623

2020-22067 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo 2020 10 23 Nr. V-1628

2020-22068 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. V-1509 „Dėl Savivaldybių specialiųjų mokyklų, specialiojo ugdymo centrų, specialiųjų mokyklų-daugiafunkcių centrų, skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems 2021 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo, savivaldybių bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių specialiąsias klases, skirtas šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2021 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo ir savivaldybių bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose 2020–2021 mokslo metais įsteigtos specialiosios klasės, skirtos šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, reorganizavus specialiąsias mokyklas, kurioms 2021 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 23 Nr. V-1629

2020-22198 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Baltarusijos Respublikos studentų, kuriems nuo 2020 m. skiriama parama, skaičiaus paskirstymo pagal aukštąsias mokyklas ir studijų krypčių grupes 2020 10 26 Nr. V-1643

2020-22199 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-445 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-713 priemonės „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą valdymo, kokybės ir patrauklumo užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, pakeitimo 2020 10 26 Nr. V-1644

2020-22037 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl Asmenų, siekančių tapti teismo ekspertais, teisinių žinių įvertinimo komisijos sudarymo 2020 10 23 Nr. 1R-345

2020-22094 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 1V-688 „Dėl regionų plėtros tarybų sudėčių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 23 Nr. 1V-1082

2020-22133 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 "Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo 2020 10 26 Nr. 1V-1086

2020-22217 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“, ir vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 1V-36 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ pakeitimo 2020 10 26 Nr. 1V-1091

2020-22220 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės neatkūrimo 2020 10 26 Nr. 1V-1092

2020-22223 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo 2020 10 26 Nr. 1V-1093

2020-22224 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1V-990 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo“ pakeitimo 2020 10 26 Nr. 1V-1094

2020-22075 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 23 Nr. 3D-726

2020-22134 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-539 "Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 26 Nr. 3D-729

2020-22135 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 3D-67 „Dėl Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 26 Nr. 3D-730

2020-22136 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-332 „Dėl Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 26 Nr. 3D-731

2020-22137 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 3D-714 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2020 metų, patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 26 Nr. 3D-732

2020-22182 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ veiklos srities „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas dėl COVID-19“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo 2020 10 26 Nr. 3D-734

2020-22138 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymas dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo 2020 10 23 Nr. 2V-203 (1.4)

2020-22095 Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Molėtų rajono savivaldybei 2020 10 23 Nr. 1P-305-(1.3 E.)

2020-22099 Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 23 Nr. 1K-310

2020-22101 Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymas dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 1K-191 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 23 Nr. 1K-311

2020-22060 Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo 2020 10 23 Nr. VA-73

2020-22054 Lietuvos kultūros tarybos įsakymas dėl Ekspertų darbo reglamento taikymo 2020 10 21 Nr. KRF-95(1.15E)

2020-22066 Lietuvos metrologijos inspekcijos įsakymas dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2016 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 11V-24 "Dėl Degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemų rengimo, keitimo ir registravimo tvarkos aprašo“ pakeitimo 2020 10 23 Nr. 11V-214

2020-22184 Marijampolės apylinkės teismo įsakymas dėl Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2018 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 1RV-55 "Dėl Susipažinimo su bylų medžiaga, kopijų darymo bei apmokėjimo Marijampolės apylinkės teisme taisyklių patvirtinimo" pakeitimo 2020 08 11 Nr. 1RV-83

2020-22056 Studijų kokybės vertinimo centro įsakymas dėl Studijų krypčių išorinio vertinimo plano, patvirtinto Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149, pakeitimo 2020 10 21 Nr. V-83

2020-22059 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcijos įsakymas dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 22.3-7 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.8-2020 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbūs kėlimo įrenginiai ir jų įranga“ patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 23 Nr. 22.3-205

2020-22139 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-963 „Dėl Pasienio veterinarijos postų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos teritoriją įvežamų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių tikrinimas, sąrašo ir kontrolės punktų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamo negyvūninio maisto ir pašarų atitikties tikrinimas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 23 Nr. B1-806

2020-22171 VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūros įsakymas dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 2018/8-196 „Dėl 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ komiteto sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios 2020 10 26 Nr. 2020/8-339

IX skyrius
KOLEGIALIŲ INSTITUCIJŲ NORMINIAI TEISĖS AKTAI

2020-22208 Lietuvos banko nutarimas dėl su Priežiūros tarnybos pavadinimo ir struktūros pasikeitimu susijusių sąvokų vartojimo Lietuvos banko valdybos nutarimuose 2020 10 22 Nr. 03-149

2020-22209 Lietuvos banko nutarimas dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 03-67 „Dėl tam tikrų su finansų rinkos priežiūra susijusių Lietuvos banko valdybos funkcijų pavedimo vykdyti Lietuvos banko struktūriniams padaliniams“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. 03-150

2020-22210 Lietuvos banko nutarimas dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 03-23 „Dėl Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. 03-151

2020-22211 Lietuvos banko nutarimas dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 03-102 „Dėl Galimybių pasiekti informaciją, kuri naudojama siekiant nelegaliai siūlyti įsigyti finansinių priemonių arba jas pasirašyti, siūlyti ir (arba) teikti draudimo ir (arba) finansines paslaugas, panaikinimo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. 03-152

2020-22212 Lietuvos banko nutarimas dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. 03-27 „Dėl Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros politikos patvirtinimo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. 03-153

2020-22213 Lietuvos banko nutarimas dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 03-168 „Dėl Laikinojo ir nemokumo administratoriaus atrankos gairių patvirtinimo ir atrankos grupės sudarymo“ pakeitimo 2020 10 22 Nr. 03-154

2020-22214 Lietuvos banko nutarimas dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2021 metams patvirtinimo 2020 10 22 Nr. 03-155

2020-22107 Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų viršutinės ribos 2021 metams koregavimo 2020 10 23 Nr. O3E-1010

 

7 EUR / mėn. x = 84 EUR

Teismų praktika

Teisėkūros žinios, 2020-10-28, Nr. 86

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-10-24, Nr. 85

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-10-21, Nr. 84

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-10-17, Nr. 83

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Teisėkūros žinios, 2020-10-14, Nr. 82

ĮSITEISĖJĘ TEISMŲ SPRENDIMAI IR NUTARTYS


Visi